Η γήρανση του δέρματος διακρίνεται στην ενδογενή και στην εξωγενή. Ενδογενής γήρανση ή χρονογήρανση ονομάζονται οι μεταβολές του δέρματος που οφείλονται στον παράγοντα χρόνο σχετίζεται άμεσα με τον τύπο του δέρματος (πχ το λιπαρό-χοντρό δέρμα είναι πιο ανθεκτικό) και την …
Read More