ΡΟΔΟΧΡΟΥΣ ΝΟΣΟΣ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ LASER

 

 

мпла

 Το φλεβικό δίκτυο του προσώπου είναι ένας συνήθης αισθητικός προβληματισμός καθώς μας απομακρύνει από την εικόνα του κοινώς αποδεκτού προτύπου ομορφιάς. Οι φλέβες φαίνονται περισσότερο σε συσχέτιση με την ερυθρότητα ,  την αθροιστική έκθεση στον ήλιο και το πέρας του χρόνου.

Η θεραπεία για αυτήν την κατάσταση που ονομάζεται Ροδόχρους Νόσος είναι το laser που διορθώνει όλου του είδους τις ευρυαγγείες. Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά και τα αγγεία εξαφανίζονται από την πρώτη συνεδρία. Η θεραπεία ίσως είναι λίγο άβολη σαν αίσθηση, αλλά είναι αρκετά ανεκτή. Ίσως εμφανιστεί παροδικό οίδημα στο πρόσωπο, αλλά η απασχόληση και οι κοινωνικές δραστηριότητες γενικά μπορούν να συνεχιστούν χωρίς διακοπή.

 

Η συνεδριών  είναι γενικά τριάντα λεπτά σε διάρκεια αλλά αυτό θα εξαρτηθεί και από την έκταση που καταλαμβάνει η Ροδόχρους νόσος. Αναισθητικό μπορεί επίσης να εφαρμοστεί για να ελαχιστοποιήσει τη δυσφορία. Αποτελέσματα φαίνονται μετά από μία μόνο θεραπεία. Το καλύτερο θα ήταν μια επίσκεψη στο γιατρό νωρίτερα από τη θεραπεία για να γίνει σωστή ενημέρωση του ασθενούς αλλά και εκτίμηση.

 

Με την πάροδο του χρόνου κάποιες από τις φλέβες μπορεί να τείνουν να αναγεννηθούν σιγά-σιγά. Αυτή η τάση μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με υψηλής ποιότητας προϊόντα φροντίδας του δέρματος, αντηλιακό, και έλεγχο από τον γιατρό.

 

«Лазер ND Yag — это сосудистый лазер, предназначенный исключительно для лечения сосудистых поражений. Вот как мы можем устранить такие поражения, как варикозное расширение вен — тонкие сосуды на лице и носу — гемангиомы вишневого цвета — круглые красные, как оливки, которые находятся на лице или теле — и в основном там, где это дает очень хороший результат, это в сосудах, которые у ног. Функция лазера заключается в том, что он поглощается эндотелием, внутренней стенкой сосуда, и вызывает слипание стенок сосуда, коллапс, и сосуд визуально исчезает. Потому что сосуд, который виден, потому что он имеет вазодилатацию, стенки сосуда переполнились, и теперь через него проходит больше крови, и поэтому он становится видимым. Процедура может оставить на коже очень маленькие «бугорки», которые требуют некоторого времени для регенерации, и мы бы предпочли проводить ее в зимние месяцы, чтобы избежать воздействия солнца и получить наилучшую возможную регенерацию кожи. Это простое лечение, относительно безболезненное, очень эффективное и даже в сложных случаях достаточно одного, максимум двух сеансов, чтобы устранить проблему».

1очищение от сосудистых звездочек-590x230

При любых дерматологических заболеваниях-Срочно записывайтесь на диагностику
[gravityform id="4" name="Дополнительная информация" title="false" ajax="true"]

 

Facial veins are a common cosmetic concern as they tend to detract from optimal facial aesthetics. The veins occur in association with rosacea, cumulative sun exposure, and the passage of time.

Facial vein treatment is best rendered by laser in most cases. The results are impressive and carry a very low risk of complication with little to no downtime. Treatment is slightly uncomfortable, but quite tolerable. Transient facial swelling occasionally occurs, but employment and social activities can generally continue without disruption.

Facial vein treatment sessions are generally thirty minutes in duration. Topical anesthetic may be applied pre-treatment to minimize discomfort. Results are seen after only one treatment. Consultation is generally required before treatment is scheduled.

Over time, facial veins treated by laser may tend to slowly regrow. This tendency can be minimized by high quality skin care products, sunscreen, and control of any underlying rosacea tendencies

 

 

[tabs titles="ИНФО, ВИДЕО, ИНФОРМАЦИЯ"]

[вкладка]

[info_box_3 title=” GESICHTS-ADER-THERAPIE”]

Gesichts Venen sind ein gemeinsames Kosmetisches Anliegen, da sie eher schmälern optimale faziale Ästhetik.  [/info_box_3]

мпла

Die Venen treten in Verbindung mit Rosacea, kumulative Sonnenexposition und im Laufe der Zeit.

 

Gesichts-Ader-Behandlung ist am besten per Laser in den meisten Fällen gerendert. Die Ergebnisse sind beeindruckend und ein sehr geringes Risiko einer Komplikation mit wenig bis keine Ausfallzeiten führen. Die Behandlung ist etwas unangenehm, aber durchaus erträglich. Transiente faziale Schwellung gelegentlich auftritt, aber Beschäftigung und soziale Aktivitäten können in der Regel ohne Unterbrechung weiter.

 

Gesichts-Ader-Behandlung-Sitzungen sind in der Regel dauert 30 Minuten. Aktuelle Betäubungsmittel möglicherweise angewandte Vorbehandlung um die Beschwerden zu minimieren. Ergebnisse sind nach nur einer Behandlung gesehen. Beratung ist in der Regel erforderlich, bevor Behandlung geplant ist.

 

Im Laufe der Zeit können die Gesichts Venen durch Laser behandelt tendenziell langsam nachwachsen. Diese Tendenz kann durch hochwertige Pflegeprodukte, Sonnenschutz und Kontrolle über alle zugrunde liegenden Rosazea-Tendenzen minimiert werden.

1флаер KWSTIS neo RU BACK2 копия1очищение от сосудистых звездочек-590x230

[bar_info_box_3 buttonurl=”https://www.dermatologist.gr/diagnostic-appointment” text=”Για οποιαδήποτε δερματολογική πάθηση
Κλείστε άμεσα ραντεβού για” buttontext=”Διάγνωση!” /]


[/таб]
[вкладка]
[/таб]
[tab][gravityform id=”4″ name=”Подробнее” title=”false” ajax=”true”][/tab]
[/табы]