ΚΟΙΝΗ ΑΚΜΗ: ΟΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ

dermatologist, kalokasidis, thessaloniki, akmi, ακμη, δερματολογος, θεσσαλονικη

НАШИ ακμή είναι μία πολύ συχνή νόσος και η πιθανότητα να προκαλεί σημαντικές ψυχολογικές επιπτώσεις περιγράφηκε πρώτη φορά τουλάχιστον πριν 55 χρόνια.
«Δεν υπάρχει ασθένεια η οποία προκαλεί μεγαλύτερο ψυχολογικό τραύμα, αδυναμία προσαρμογής μεταξύ γονέων και παιδιών, γενικότερη ανασφάλεια και αισθήματα κατωτερότητας και μεγαλύτερη ψυχική οδύνη από ό, τι η κοινή ακμή.”

1.Η ακμή  και η θεραπεία των ουλών ακμής  είναι η κύρια αιτία για τις επισκέψεις σε δερματολόγο.

2 Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις εμφανίζεται στην εφηβεία (70% -87%), μπορεί συχνά να συνεχιστεί και στην ενήλικη ζωή. 3 Η ακμή μπορεί να επηρεάσει κάθε ηλικιακή ομάδα, και εκείνοι με μετα-εφηβική ακμή είναι αυτοί που ολοένα και περισσότερο επισκέπτονται κάποιο δερματολογικό ιατρείο αναζητώντας κάποια θεραπεία. Σε μια μελέτη σχεδόν το 18% των γυναικών βρέθηκε να έχει νόσο όψιμης έναρξης, με έναρξη μετά την ηλικία των 25 ετών.

4. Число взрослых с акне, по-видимому, увеличивается, хотя причины этого неясны.

5 Хотя акне кажется просто косметической проблемой, его последствия могут быть гораздо более серьезными, вызывая тяжелое эмоциональное и психологическое бремя у пациентов.

Подростковые прыщи
Подростки психологически более уязвимы. Они чувствительны к изменениям, происходящим в их теле и внешности. Акне обычно поражает молодых людей в то время, когда они претерпевают самые большие психологические, социальные и физические изменения. Исследования показали, что акне, по-видимому, снижает качество жизни подростков и влияет на их общую самооценку. образа тела, социализации и сексуальности.
Акне является наиболее распространенным видимым кожным заболеванием у подростков. В отличие от большинства других дерматологических заболеваний, которые могут быть ограничены областями, покрытыми одеждой, прыщи часто видны на лице, что еще больше влияет на образ тела и проблемы социализации. Поэтому неудивительно, что у уязвимого человека с акне на лице может развиться значительная психосоциальная инвалидность. Многие пациенты с акне имеют проблемы со своим имиджем и межличностными отношениями. Эффект усугубляется поддразниванием или сарказмом, критикой других и чувством обделенности.10 Смущение часто является заметной реакцией пациентов с акне. Обычно они испытывают социальную тревогу и обычно избегают действий, привлекающих внимание к их состоянию. с акне чувствуют себя некомфортно и избегают зрительного контакта, отращивают длинные волосы, чтобы закрыть лицо, а девочки часто используют макияж, чтобы свести к минимуму появление акне.12 Исследования показали, что акне может значительно повлиять на выбор одежды у подростков с акне.13 14

Последствия акне в зависимости от тяжести

Взаимосвязь между тяжестью акне и эмоциональным дистрессом, который он вызывает, плохо изучена.15 Исследование, проведенное студентами, показало, что у пациентов с акне во время экзаменов состояние болезни ухудшалось. Увеличение тяжести акне было в значительной степени связано с повышенным уровнем стресса (p < 0,01). ) .13

Обычно считается, что существует линейная зависимость между клинической тяжестью акне и ухудшением качества жизни. Однако это ухудшение также зависит от способности человека справляться с различными проблемами, поскольку есть люди с объективно незначительными проблемами с акне, которые могут испытывать серьезную субъективную дисфункцию, сильно влияющую на качество их жизни. Таким образом, акне может иметь серьезные последствия. на жизнь пациентов, часто независимо от ее тяжести.18

НАШИ βαριά ακμή συνδέεται με αυξημένη κατάθλιψη, άγχος, κακή αυτοπεποίθηση και κακή αυτοεκτίμηση.19,20 Ψυχιατρικά συμπτώματα είναι πιο συχνά σε πιο σοβαρή ακμή και στα προχωρημένα στάδια της εφηβείας.21
Угри связаны с повышенным риском депрессии, тревоги и суицидальных наклонностей, и есть некоторые интересные гендерные различия.
Было высказано предположение, что пациенты с акне средней и тяжелой степени страдают от плохого образа тела, низкой самооценки, социальной изоляции и ограничения активности. В качестве эмоционального воздействия также сообщается о повышенном уровне беспокойства, гнева, депрессии и разочарования.27 В исследовании 615 детей школьного возраста с акне девочки-подростки оказались более уязвимыми, чем мальчики, к негативным психологическим последствиям акне. , а уровень тревожности был выше.27 Учитывая тот факт, что акне вызывает психологическую боль, оно также может влиять на социальную, профессиональную и академическую успеваемость подростков.
Кроме того, были задокументированы суицидальные мысли (приблизительно 6% -7% у больных акне) и попытки самоубийства, связанные с негативными психосоциальными эффектами акне. суицидальные мысли были обнаружены у больных с тяжелыми формами акне и тяжелой формой псориаза, тогда как у больных с легкими и среднетяжелыми формами акне они были на одном уровне с лицами, страдающими атопическим дерматитом, среднетяжелыми формами псориаза и очаговой алопецией.30
Акне отрицательно влияет на качество жизни, и не всегда существует корреляция между тяжестью акне и его влиянием на качество жизни. Величина тревоги и депрессии пропорциональна степени ухудшения качества жизни из-за акне.25 Пациенты с более высокой социальной чувствительностью испытывают более низкое качество жизни по сравнению с другими пациентами с такой же степенью тяжести акне.32 Гнев, аналогичным образом, связан с с более низким качеством жизни и меньшей удовлетворенностью лечением, независимо от других переменных.33
Μελέτες για την ψυχοκοινωνική επίδραση της ακμής έχουν καταγράψει δυσαρέσκεια με την εμφάνιση, την αμηχανία,την αυτοεκτίμηση και έλλειψη αυτοπεποίθησης σε ασθενείς με ακμή. Κοινωνική δυσλειτουργία έχει επίσης παρατηρηθεί, συμπεριλαμβανομένων των ανησυχιών σχετικά με τις κοινωνικές σχέσεις με το αντίθετο φύλο, τις δημόσιες εμφανίσεις, την αλληλεπίδραση με αγνώστους και τις επαγγελματικές ευκαιρίες.21,35,39 Επιπλέον, η ακμή συνδέεται με άγχος, κατάθλιψη, 40 αίσθημα θυμού33 και μειωμένη σώματική ικανοποίηση.41 Έχει αποδειχθεί ότι συνδέεται αρνητικά με την πρόθεση να συμμετέχουν στον αθλητισμό και την άσκηση, ίσως ως αποτέλεσμα του φόβου που βιώνουν οι ασθενείς με ακμή για την κριτική που θα εισπράξουν από τους γύρω τους.13 Σε μια μελέτη μεταξύ μαθητών στην Σκωτία, το 10% απέφευγε το κολύμπι και άλλα αθλήματα, λόγω της αμηχανίας που τους προκαλούσε η ακμή.17 Η ακμή έχει επίσης αποδειχθεί ότι επηρεάζει αρνητικά τις σχολικές αλλά και τις εξωσχολικές δραστηριότητες.13 , 17 Θέματα αυτοεκτίμησης είναι επίσης πιθανό να κρύβονται πίσω από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας μεταξύ των ασθενών με ακμή, ωστόσο υπάρχει επίσης μια προκατάληψη σύμφωνα με την οποία οι ασθενείς με ακμή είναι πιο πιθανό να απορριφθούν από έναν υποψήφιο εργοδότη.42 υπάρχουν επίσης μελέτες που αναφέρουν ότι μέχρι και 20% των εφήβων με ακμή αντιμετωπίζουν προβλήματα στην δημιουργία σχέσεων εξαιτίας της ακμής τους, 12 ή εκφράζουν ανησυχίες για την κοινωνικοποίηση, την εμφάνισή τους σε δημόσιους χώρους και την επαφή τους με το αντίθετο φύλο.44 Η ακμή και οι επιπτώσεις που επιφέρει στην εμφάνιση και συνεπώς και στην αυτοπεποίθηση των ασθενών φαίνεται να σχετίζεται με την κατάθλιψη, την κοινωνική απόσυρση και τον θυμό που αυτοί βιώνουν. 38,45

Это может создать порочный круг: не только акне может привести к эмоциональному дистрессу, но и стресс, причиненный пациенту с акне, может ухудшить само состояние кожи в то время, когда пациенты менее способны противостоять дополнительному стрессу.42,46
В подростковом возрасте заболеваемость акне увеличивается с возрастом и ростом. У девочек начало менструации связано с учащением случаев акне.26 Единственная связь между полом и акне, описанная в литературе, заключается в том, что качество жизни и сексуальное удовлетворение ухудшаются у женщин с СПКЯ и акне.50
Влияние акне на конкретного пациента не всегда легко поддается клинической количественной оценке. Сообщалось, что как женщины, так и мужчины считают влияние акне на внешний вид наиболее неприятным аспектом своего заболевания, а негативные последствия акне проявляются как у пожилых, так и у молодых пациентов.51 Даже легкая форма акне может быть серьезной проблемой. у некоторых пациентов ухудшается качество их жизни и, в некоторых случаях, их социальное функционирование.44,52

Уменьшение психосоциальных последствий акне
Акне не является незначительным заболеванием по сравнению с другими хроническими заболеваниями.53 Даже если акне не связано с тяжелой заболеваемостью, смертностью или физической инвалидностью, тем не менее, оно может иметь значительные психологические и социальные последствия.54 Уменьшение психосоциального воздействия акне считается одним из руководящие принципы его клинического ведения. 37,38 Эффективные и безопасные методы лечения акне доступны сегодня, но все еще многие не считают акне проблемой, которую необходимо лечить. 55 Все вышеперечисленные последствия акне подчеркивают важность быстрого и правильного лечения, а также психиатрического контроля и поддержки пациентов с акне. Было показано, что улучшение акне после соответствующего лечения приводит к повышению самооценки, уверенности в себе и социального функционирования.

Сообщалось, что социальный, психологический и эмоциональный вред, который может быть вызван акне, особенно в его более тяжелых клинических формах, подобен вреду, связанному с эпилепсией, астмой, диабетом, мышечно-скелетной болью или артритом.41,47,53, 56-58 Пациенты могут быть более склонны к депрессии, беспокойству, социальной изоляции и гневу, не говоря уже о том, что шрамы от угревой сыпи могут привести к пожизненным проблемам с самооценкой.44

1. Sulzberger MB, Zaidens SH. Psychogenic factors in dermatological disorders. Med Clin North Am. 1948;32:669-672.
2. Dreno B, Poli F. Epidemiology of acne. Dermatology. 2003;206(1):7-10.
3. Pawin H, Chivot M, Beylot C, et al. Living with acne. A study of adolescents’ personal experiences.Dermatology. 2007;215(4):308-314.
4. Krowchuck DP. Managing acne in adolescents. Pediatr Clin North Am. 2000;47(4):841-857.
5. Goulden V, Clark SM, Cunliffe WJ. Post-adolescent acne: a review of clinical features. Br J Dermatol. 1997;136(1):66-70.
6. Purdy S, Langston J, Tait L. Presentation and management of acne in primary care: a retrospective cohort study. Br J Gen Pract. 2003;53(492):525-529.
7. Dréno B. Assessing quality of life in patients with acne vulgaris: implications for treatment. Am J Clin Dermatol. 2006;7(2):99-106.
8. Fried RG, Weschler A. Psychological problems in the acne patient. Dermatol Ther. 2006;19(4):237-240.
9. Baldwin HE. The interaction between acne vulgaris and the psyche. Cutis. 2002;70(2):133-139.
10. Magin P, Adams J, Heading G, Pond D, Smith W. The causes of acne: a qualitative study of patient perceptions of acne causation and their implications for acne care. Dermatol Nurs. 2006;18(4):344-349.
11. Loney T, Standage M, Lewis S. Not just ‘skin deep’: psychosocial effects of dermatological-related social anxiety in a sample of acne patients. J Health Psychol. 2008;13(1):47-54.
12. Tedechi A, Dall’Oglio F, Micali G, Schwartz RA, Janniger CK. Corrective camouflage in pediatric dermatology. Cutis. 2007;79(2):110-112.
13. Tsoula E, Gregoriou S, Chalikias J, et al. The impact of acne vulgaris on quality of life and psychic health in young adolescents in Greece. Results of a population survey. An Bras Dermatol.2012;87(6):862-869.
14. Mallon E, Newton JN, Klassen A, Stewart-Brown SL, Ryan TJ, Finlay AY. The quality of life in acne: a comparison with general medical conditions using generic questionnaires. Br J Dermatol.1999;140(4):672-676.
15. Lowe JG. The stigma of acne. Br J Hosp Med. 1993;49(11):809-812.
16. Chiu A, Chon SY, Kimball AB. The response of skin disease to stress: changes in the severity of acne vulgaris as affected by examination stress. Arch Dermatol. 2003;139(7):897-900.
17. Walker N, Lewis-Jones MS: Quality of life and acne in Scottish adolescent schoolchildren: use of the Children’s Dermatology Life Quality Index (CDLQI) and the Cardiff Acne Disability Index (CADI). J Eur Acad Dermatol Venereol. 2006;20(1):45-50.
18. Niemeier V, Kupfer J, Demmelbauer-Ebner M, Stangler U, Effendy L, Gieler U. Coping with acne vulgaris. Evaluation of the chronic skin disorder questionnaire in patients with acne. Dermatology. 1998;196(1):108-115.
19. Arnold L. Dermatology. In: Levenson JL, ed. American Psychiatric Publishing Textbook of Psychosomatic Medicine. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing Inc; 2005:629-646.
20. Arnold L. Dermatology. In: Levenson JL, ed. Essentials of Psychosomatic Medicine. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing Inc;2007:629-646.
21. Kilkenny M, Stathakis V, Hibbert ME, Patton G, Caust J, Bowes G. Acne in Victorian adolescents: associations with age, gender, puberty and psychiatric symptoms. J Paediatr Child Health. 1997;33(5):430-433.
22. Purvis D, Robinson E, Merry S, Watson P. Acne, anxiety, depression and suicide in teenagers: a cross-sectional survey of New Zealand secondary school students. J Paediatr Child Health. 2006;42(12):793-796.
23. Halvorsen JA, Dalgard F, Thoresen M, Bjertness E, Lien L. Is the association between acne and mental distress influenced by diet? Results from a cross-sectional population study among 3775 late adolescents in Oslo, Norway. BMC Public Health. 2009;9:340.
24. Picardi A, Mazzotti E, Pasquini P. Prevalence and correlates of suicidal ideation among patients with skin disease. J Am Acad Dermatol. 2006;54(3):420-426.
25. Yazici K, Baz K, Yazici AE, et al. Disease-specific quality of life is associated with anxiety and depression in patients with acne. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2004;18(4):435-439.
26. Jankovic S, Vukicevic J, Djordjevic S, Jankovic J, Marinkovic J. Quality of life among schoolchildren with acne: results of a cross-sectional study. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2012;78(4):454-458.
27. Aktan S, Ozmen E, Sanli B. Anxiety, depression, and nature of acne vulgaris in adolescents. Int J Dermatol. 2000;39(5):354-357.
28. Cotterill JA, Cunliffe WJ. Suicide in dermatological patients. Br J Dermatol. 1997;137(2):246-250.
29. Gupta MA, Gupta AK. Depression and suicidal ideation in dermatology patients with acne, alopecia areata, atopic dermatitis, and psoriasis. Br J Dermatol. 1998;139(5):846-850.
30. Gupta MA, Gupta AK. Psychodermatology: an update. J Am Acad Dermatol. 1996;34(6):1030-1046.
31. Halvorsen JA, Stern RS, Dalgard F, Thoresen M, Bjertness E, Lien L. Suicidal ideation, mental health problems, and social impairment are increased in adolescents with acne: a population-based study. J Invest Dermatol. 2011;131(2):363-370.
32. Krejci-Manwaring J, Kerchner K, Feldman SR, Rapp DA, Rapp SR. Social sensitivity and acne: the role of personality in negative social consequences and quality of life. Int J Psychiatry Med. 2006;36(1):121-130.
33. Rapp DA, Brenes GA, Feldman SR, et al. Anger and acne: implications for quality of life, patient satisfaction and clinical care. Br J Dermatol. 2004;151(1):183-189.
34. Cunliffe WJ. Acne and unemployment. Br J Dermatol. 1986;115(3):386.
35. Tan JK. Psychosocial impact of acne vulgaris: evaluating the evidence. Skin Therapy Lett.2004;9(7):1-3, 9.
36. van der Meeren HL, van der Schaar WW, van den Hurk CM. The psychological impact of severe acne. Cutis. 1985;36(1):84-86.
37. Berson DS, Chalker DK, Harper JC, Leyden JJ, Shalita AR, Webster GF. Current concepts in the treatment of acne: report from a clinical roundtable. Cutis. 2003;72(1 suppl):5-13.
38. Koo J. The psychosocial impact of acne: patients’ perceptions. J Am Acad Dermatol. 1995;32(5 Pt 3):S26-S30.
39. Magin P, Adams J, Heading G, Pond D, Smith W. Psychological sequelae of acne vulgaris: results of a qualitative study. Canadian Fam Physician. 2006;52:978-979.
40. Kellett SC, Gawkrodger DJ. The psychological and emotional impact of acne and the effect of treatment with isotretinoin. Br J Dermatol. 1999;140(2):273-282.
41. Dalgard F, Gieler U, Holm J, Bjertness E, Hauser S. Self-esteem and body satisfaction among late adolescents with acne: results from a population survey. J Am Acad Dermatol. 2008;59(5):746-751.
42. Mojon-Azzi SM, Mojon DS. Opinion of headhunters about the ability of strabismic subjects to obtain employment. Ophthalmologica. 2007;221(6):430-433.
43. Mojon-Azzi SM, Potnik W, Mojon DS. Opinion of dating agents about strabismic subjects’ ability to find a partner. Br J Ophthalmol. 2008;92(6):765-769.
44. Jowett S, Ryan T. Skin disease and handicap: analysis of the impact of skin condition. Soc Sci Med. 1985;20(4):425-429.
45. Koblenzer CS. Psychodermatology of women. Clin Dermatol. 1997;15(1):127-141.
46. Koo JY, Smith LL. Psychological aspects of acne. Pediatr J Dermatol. 1991;8(3):185-188.
47. Pearl A, Arroll B, Lello J, Birchall NM. The impact of acne: a study of adolescents’ attitudes, perception and knowledge. N Z Med J. 1998;111(1070):269-271.
48. Kilkenny M, Merlin K, Plunkett A, Marks R. The prevalence of common skin conditions in Australian school students: 3. acne vulgaris. Br J Dermatol. 1998;139(5):840-845.
49. Krowchuk DP, Stancin T, Keskinen R, Walker R, Bass J, Anglin TM. The psychosocial effects of acne on adolescents. Ped Dermatol. 1991;8(4):332-338.
50. Elsenbruch S, Hahn S, Kowalsky D, et al. Quality of life, psychosocial wellbeing, and sexual satisfaction in women with polycystic ovary syndrome. J Clin Endocrinol Metab. 2003;88(12):5801-5807.
51. James WD. Clinical practice. Acne. N Engl J Med. 2005;352(14):1463-1472.
52. Lasek RJ, Chren MM. Acne vulgaris and the quality of life of adult dermatology patients. Arch Dermatol. 1998;134(4):454-458.
53. Picardi A, Abeni D, Melchi CF, Puddu P, Pasquini P. Psychiatric morbidity in dermatological outpatients: an issue to be recognized. Br J Dermatol. 2000;143(5):983-991.
54. Jones-Caballero M, Chren MM, Soler B, Pedrosa E, Peñas PF. Quality of life in mild to moderate acne: relationship to clinical severity and factors influencing change with treatment. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2007;21(2):219-226.
55. Magin P, Adams J, Heading G, Pond D, Smith W. The causes of acne: a qualitative study of patient perceptions of acne causation and their implications for acne care. Dermatol Nurs. 2006;18(4):344-349.
56. Ayer J, Burrows N. Acne: more than skin deep. Postgrad Med J. 2006;82(970):500-506.
57. Uhlenhake E, Yentzer BA, Feldman SR. Acne vulgaris and depression: a retrospective examination.J Cosmet Dermatol. 2010;9(1):59-63.
58. Smithard A, Glazebrook C, Williams HC. Acne prevalence, knowledge about acne and psychological morbidity in mid-adolescence: a community-based study. Br J Dermatol. 2001;145(2):274-279.